Aktuelt

NYTT ALTERNATIV: Formannskapet ønskjer at Kjell Haug-garasjen på Bjørkheim vert vurdert som framtidig tilhaldsstad for brannvesenet, sidan planane om fleirbrukshall på tomta er lagde på is.

Ikkje fleirtal for å halda fram på Tysse

Abonnement
VIL HA INNSPEL: Ordførar Karl Kollbotn og konsulent Aina Tjosås oppmodar alle samningar til å koma med forslag til framtidig utvikling av kommunen.

-Korleis skal me få til ny utvikling?

Abonnement
NYTT ALTERNATIV: Formannskapet ønskjer at Kjell Haug-garasjen på Bjørkheim vert vurdert som framtidig tilhaldsstad for brannvesenet, sidan planane om fleirbrukshall på tomta er lagde på is.

Vil vurdera brannstasjon på Bjørkheim

Abonnement
STORE DIMENSJONAR: Rundt månadsskiftet skal veggane til den nye transformatorstasjonen i Børdalen vera ferdigstøypte. Ved hjelp av glideforskaling og betongpumpebilar aukar høgda med rundt 1,5 meter i døgnet. Første halvdel av stasjonsbygget er snart på plass. Prosjektleiar for Yggdrasil – kraft frå land i Aker BP, Tormod Huseby (t.v.), og byggje- og installasjonsleiar Kjell Norvald Skjølingstad er godt nøgde med framdrifta.

Aker BP reiser gigantbygg på fire veker

Abonnement
SNART FERIETID: Politiet oppmodar om å sjekka passet i god tid før ein skal reisa på ferie.

Få ledige timar på passkontora

Abonnement
VIL HA NY BRANNSTASJON: – Ein framtidig brannstasjon må liggja der den store utviklinga i Samnanger skjer, og det er ikkje her på Tysse, meiner f.v. Sigurd Hadeland (verneombod), Svein Erik Reistad (fung. brannvernkoordinator), Eivind Nævdal (brannkonstabel), Magne Lofthus (utrykkingsleiar) og Torleif Steinsland (utrykkingsleiar).

Ber om at Tysse ikkje vert valt

Abonnement
– UTSLITT: Den gamle «first responder»-bilen til Samnanger brannvesen stod ubrukt halvparten av tida dei hadde den. I starten av 2025 håpar dei på å ha ein heilt ny bil på plass.

No skal denne bilen gjera teneste i Ukraina

Abonnement
SKAL VURDERAST: Iherdige forsøk på å fjerna rehabilitering av brannstasjonen på Tysse som alternativ til å byggja heilt ny, førte ikkje fram i kommunestyret. Eit stort fleirtal ville ha gamlestasjonen med vidare i prosessen.

Tysse er med vidare

Abonnement
POSITIV TIL UTBYGGING: Eit nyskapande prosjekt, som motorsportsenteret i Rolvsvåg, der ein får ei samling av ulike aktivitetar med felles infrastruktur, vil og minska unødvendige naturinngrep, meiner Gunn Totland Moss.

Planlegg senter for motorsport og trafikkopplæring i Rolvsvåg

Abonnement
PENGANE RENN UT: Å få offentleg vatn fram til bustaden din, kan kosta deg dyrt, dersom rådmannen sitt forslag vert vedteke.

Det kan verta dyrt å få kommunalt vatn

Abonnement
EIT KOSTNADSSPØRSMÅL: Det kan verta prisen som avgjer om Samnanger kommune skal byggja ny brannstasjon nær fylkesveg 48, eller om noverande brannstasjon (biletet) skal rustast opp slik at HMS-krava vert oppfylte.

Brannstasjonen kan bli verande på Indre Tysse

Abonnement
STRENGARE KRAV: Den nye akvakulturplanen, som eit samrøystes formannskap har slutta seg til, inneber
at Samnanger kommune får større råderett over sjøareal. Nye konsesjonar kan berre gå til oppdrett som ikkje forureinar.

Tilrår ny plan for oppdrett i fjorden

Abonnement
Kraftmast2 nett RGB

Statnett vil byggja  monstermaster  i urørt natur

Abonnement
VERT IKKJE STOPPA: Alt tyder på at Aker BP sitt arbeid i Samnanger kan gå som planlagt, sjølv om tingretten meiner at godkjenninga departementet gav i fjor, er ugyldig. Biletet er frå Børdalen.

Utbygginga er basert på eit ugyldig vedtak

Abonnement
TABUBELAGT: Det kan vera krevjande å be om hjelp om ein har dårleg økonomi.

Ei utfordrande tid for dei med trong økonomi

Abonnement
VAKTAREN: Kåre Storlid er lei av å måtta passa på at ikkje folk skadar seg i Fossen Bratte, men har ikkje samvit til ikkje å åtvara dei som utfordrar skjebnen. Han er redd det snart kan skje ei alvorleg ulukke.

Fryktar at liv skal gå tapt i fossen

Abonnement
ETTERLYST:  Mange undrar seg over at kommunale vegar ikkje vart brøytte i helga som var.

Snøfall skapte vanskar på vegane

Abonnement
NÅR IKKJE MÅLGRUPPA: Tanken med søndagsopen gjenvinningsstasjon var å gje eit tilbod til hyttefolk i Samnanger og på Kvamskogen. Tilbodet har ikkje fungert heilt etter planen.

Søndagane har gjenvinningsstasjonen flest kundar – no fell tilbodet bort

Abonnement
GAMALT: Sjølv om huset i Gjerdsvegen 63 har stått i fleire generasjonar, ønskjer familien å ta vare på det. Men skadeverket den siste tida skapar utfordringar.

Hærverk for store pengesummar

Abonnement
DYRT Å VERA HUSEIGAR: Stor kostnadsvekst gjer at kommunen varslar kraftig auke i avgiftene for vatn og avløp frå årsskiftet.

Avgiftshopp på inntil 45 prosent neste år

Abonnement