Abonnementsvilkår

Generelle vilkår

For kjøp av abonnement på lokalavisa Samningen gjeld følgjande vilkår:

Seljaren er: Samningen, Reistadliane 22, 5652 Årland. Org.nr. 970956891. Tlf. 56 58 77 05.
E-post: post@samningen.no.

Kjøp og levering
Avtalen er bindande for begge partar når kjøparen har sendt abonnementsbestilling til oss. Betaling skjer digitalt på www.samningen.no når løysinga er tilgjengeleg der. Alternativt får kjøparen tilsendt faktura på e-post. Betalingsfristen er 14 dagar.

Levering har skjedd når kjøparen har fått tilgang til avisa, enten digitalt eller på papir. For å lesa avisa på digitale plattformer må kjøparen oppretta ein digital brukar. Framgangsmåten er forklart på https://samningen.no/abonnement/bli-abonnent/

Dersom kjøparen ikkje får tilgang til produktet, skal seljaren kontaktast snarast for å kunna gje assistanse.

Angrerett
For kjøp av abonnement må angreretten nyttast innan 14 dagar frå første utgåve er gjort tilgjengeleg for kunden. Melding om dette skal sendast til post@samningen.no. Innbetalt beløp skal i slike tilfelle betalast tilbake til kunden utan ugrunna opphald.

Manglande levering
Dersom kjøparen ikkje får tilgang til dei produkta som inngår i abonnementet, pliktar vedkomande å melda frå til Samningen så snart som mogeleg på telefon eller epost. Greier ikkje avisa å løysa leveringsvanskane, har kunden rett til å heva kjøpet.

Konfliktløysing
Eventuelle tvistar mellom kjøpar og seljar skal partane prøva å løysa på minneleg vis. Dersom dette ikkje lukkast, kan kjøparen ta kontakt med Forbrukertilsynet for mekling. Tilsynet er tilgjengeleg på tlf. 23400600 eller www.forbrukertilsynet.no.

Øvrige vilkår:

Spesielle vilkår for papiravisa

01.07.2024