Oppvekst

UTELEIK: Grendahagen skal mellom anna hjelpa elevane med å utvikla naturglede, respekt for naturen og klima- og miljømedvit.

Skulen har funne ny plass til grendahagen

Abonnement
LEIKEKOMPISAR: Unge gutar har vist seg å vera kjempepopulære i barnehagar som har testa ut leikeressurs-prosjektet.

Leikeressurs i barnehage

Abonnement
LAGSPELARAR : Desse to har som visjon å fremja det positive og skapa ein god skulekvardag for alle. F.v: Trond Sandvik og Kurt Helge Pedersen.

Lagarbeid på timeplanen

Abonnement
FOR DYRT: Mange foreldre vel vekk SFO om sommaren fordi prisen per dag er altfor høg, meiner politikarane.

Fleirtal for to ekstra sommarveker på SFO

Abonnement
I GANG: Utvalet for oppvekst, helse og omsorg hadde møte tysdag, og diskuterte mellom anna korleis dei skal arbeida med barnehage- og skulestrukturen framover. F.v. Thorbjørn Storås (Ap), Monica Tjønna (INP), Solveig Lara Gautadottir (MDG), Odd Arne Haga (Frp), Håvard Tvedterås (FrP), Knut Harald Frøland (Bl/utvalsleiar), Malin Foss-Reistad (H), Gunn Østvik Petersen (Ap) og Anja Elisabeth Gjerde Markhus (Bl).

-Me bør sjå på meir enn barnehagestrukturen

Abonnement
INKLUDERING: Anja Elisabeth Gjerde Markhus (t.v.) og Meline Heimdal Haugland jobbar for at alle born og unge i Samnanger kan få vera med på aktivitetar på fritida.

No kan privatpersonar få støtte til fritidsaktivitetar

Abonnement
upset boy

Kraftig auke i mobbinga på ungdomsskulen

Abonnement
ENGASJERTE: F.v. Laila Grønn-Jensen, Irene Ullensvang og Meline Heimdal Haugland er nokre av dei tilsette i kommunen som jobbar for at Samnanger skal verta endå betre å veksa opp i.

Jobbar for eit meir inkluderande lokalsamfunn

Abonnement
På SYNFARING: Frå august 2024 kan Vassloppa barnehage, som held til i tidlegare Nordbygda skule, verta den einaste kommunalt drivne barnehagen i Samnanger. Dette vert konsekvensen dersom rådmannen sitt forslag om samanslåing av Dråpeslottet og Vassloppa vert vedteke. Tysdag var sentrale delar av kommune-
administrasjonen på synfaring for å skaffa seg oversikt over barnehagebygget og uteområdet. Frå venstre: Hilde-Lill Våge (kommunalsjef samfunnsutvikling), Aud Lygre Solvang (barnehagestyrar/einingsleiar), Siv Sæterdal (rådgjevar oppvekst), Irene Ullensvang (kommunalsjef oppvekst) og Edle Margrethe Nøss (kommuneoverlege).

Vil slå saman barnehagane frå neste haust

Abonnement
TA KONTAKT: F.v. Anja Elisabeth Gjerde Markhus, Laila Grønn-Jensen og PPT-leiar Kari Kallevik Hjartnes, som alle jobbar i eining for livsmeistring, vil gjerne ha innspel frå samningane i arbeidet med den førebyggjande planen for born, unge og familiar.

Vil vita kva born og unge i Samnanger treng

OVERRASKA: Rektor ved Samnanger barneskule, Eli Kristin Berge, hadde ikkje drøymt om at det skulle kosta dobbelt så mykje å montera leikeapparata som å kjøpa dei inn. Totalkostnaden nærmar seg no 750.000 kroner.

Må ut med nesten ein halv million kroner for å få sett opp to leikeapparat

Abonnement
SAMANSETT: – Det handlar mykje om kultur, ikkje berre struktur, og eg trur ikkje eit utval i seg sjølv vil løysa noko. Det er meir komplisert enn som så, sa Øyvind Strømmen (t.h.). Han er usikker på om å oppretta utvalet for oppvekst og omsorg vil føra til betre dialog mellom politikarar og tilsette i oppvekstsektoren. Varaordførar Øyvind Røen sa nei til endå eit utval, medan Gunn Totland Moss (Kr.F.) ikkje uttala seg om akkurat dette emnet.

Stort engasjement på oppvekstpolitisk debatt

Abonnement
ØNSKJER DEBATT: FAU-representantane Øyvind Østerås, Hege Steinsland-Hauge (i midten) og Marta Fossdal ønskjer å redusera avstanden mellom det politikarane trur dei veit og det som er realiteten.

Ønskjer debatt om skule og barnehage

LÆRERIKT OG KJEKT: Elevane på 
6. trinn har lært seg mykje om bil. Og dei har erfart at kunnskapen dei har med seg frå norsk- og mattetimane kan koma til nytte når ein minst anar det.

Med bil på timeplanen

Abonnement

Har tilsett ny kommunalsjef for oppvekst

Abonnement
VIL VITA MEIR: Elevane på niande trinn på Samnanger ungdomsskule har jobba ei heil veke med Juniorforskar-prosjektet. Det har vore kjekt og interessant, sjølv om resultata kanskje ikkje er så oppløftande, synest f.v. Leon Fauskanger, Johanna Haugen, Ole Reistad og Thomas Sandvik.

-Mange unge er usikre på korleis dei skal få helsehjelp

Abonnement

Meiner at Nav har handla uforsvarleg

Abonnement