Politikk

NETT Ordførar hoved RBG

Ordføraren meiner naturutvalet kan leggjast ned

Abonnement
PÅ VIPPEN: Høgre-leiar Arild Røen har ei nøkkelrolle når det gjeld å avgjera kven som vert ordførar i neste periode. Onsdag var han i samtalar med Ap, MDG og INP. I kveld er det resten av partia som står for tur.

– Trur mange ønskjer ei endring

NETT øyvnd røen hoved RBG

– Hallen har vorte for dyr

Abonnement
KJEMPAR FOR BORN OG ELDRE: Gode oppvekstvilkår for dei unge og tilpassa bustadtilbod for dei eldre står langt oppe på KrF-leiar Gunn Totland Moss si prioriteringsliste.

– Me vil ikkje slå beina  under forsamlingshusa 

Abonnement
NYTT PARTI: Industri- og næringspartiet stiller liste til kommunestyret for første gong. Partiet vart stifta nasjonalt i februar 2020, og tre år etter oppstod INP Samnanger. Thomas Hellevang er listetopp her i kommunen.

Seier nei til samanslåing

Abonnement
SKEPTISK: Shirin Kvernes Khadoor (Ap) meiner det ikkje er ideelt å køyra utrykking gjennom eit sentrumsområde med mange fotgjengarar.

– Me må få til betre dialog med dei tilsette i kommunen

Abonnement
VIL HA BETRE DIALOG: – Me må lytta til, og spela på lag med, dei som skapar arbeidsplassar, og ikkje ignorera synspunkta deira, seier ordførar Karl Kollbotn (FrP).

-Me vil stoppa fleirbrukshallen på Bjørkheim

Abonnement
NETT Ordførar hoved RBG

Slåss for hall på Bjørkheim

Abonnement
ER DET BEHOV?: Martin Haugen frå Bygdalista undra seg over påstanden om at kapasiteten er sprengt på den noverande kunsgrasbana i Hagabotnane (biletet). – Alle må ikkje trena måndag og onsdag, meinte han.

Sa nei til ny kunstgrasbane

Abonnement
KJEMPA FOR BJØRKHEIM: – Eg meiner me må skapa eit meir attraktivt sentrum. Det kan me oppnå ved å plassera fleirbrukshallen her, sa ein svært engasjert Øyvind Strømmen (MDG) frå talarstolen i kommunestyret. Ordførar Knut Harald Frøland (BL) og varaordførar Øyvind Røen (Sp) lytta interessert.

Stort fleirtal for hall på Bjørkheim

Abonnement
MYKJE DYRARE ENN VENTA: Arbeidet med å utbetra øvre del av vegen i Hagabakkane   har vorte to og ein halv gong så dyrt som det kommunestyret har godkjent. Det kan få konsekvensar for andre prosjekt.

Millionane rullar i Hagabakkane

Abonnement
NETT barnehagebarn RBG

Skal vurdera konsekvensane av å gå ned til éin barnehage

Abonnement
ØNSKJER ATTVAL: Knut Harald Frøland stiller også denne gongen som Bygdalista sin ordførarkandidat

Ordførarkandidat for tredje gong

Abonnement
FÅR KONKURRANSE: For listetopp hos MDG, Øyvind Strømmen (t.v.), og Sp sin førstekandidat, Øyvind Røen (t.h.), kan personrøystene verta avgjerande for om dei vert attvalde til kommunestyret i september. Begge partia har førehandskumulert fleire kandidatar enn dei fekk inn ved førre val.

Listetoppar risikerer å verta varamedlemmer i kommunestyret

Abonnement

Utvidar ordninga med skulelunsj

Abonnement
NETT kommunestyret RBG

Legg kommunestyremøta til dagtid

Abonnement
SYNFARING: Før behandlinga i kommunestyret var politikarane i Nordbygda og gjorde seg betre kjende med eigedomen.

Vedtok å selja Erikajorda

HAR BROTE MED PARTIET: Monica Tjønna har sete tre periodar som fast representant i kommunestyret for Sp. Mykje av tida har ho vore partileiar. No er det slutt. Fram til valet i september er ho uavhengig representant.

Sp-politikarar nekta å stå på same liste

Abonnement
FLEIRE FLYKTNINGAR: Integrerings- og mangfaldsdirektoratet vil at Samnanger skal ta imot dobbelt så mange ukrainske flyktningar som kommunen sa ja til i februar.

Formannskapet støtta forslaget om å ta imot 15 flyktningar

Abonnement
NETT kraftlinjer RBG

Bedrifter i Samnanger kan få lokal straumstøtte

Abonnement