Debatt

Empty wallet
Debatt:

Rådyrt vatn og kloakk

Abonnement
IKKJE SKRÅSIKRE: Senterpartiet sine representantar i Samnanger vil vita meir om bemanningsnivået innan einingane for oppvekst og omsorg før dei konkluderer.
Debatt:

Statistikk og gjennomsnittstal fortel ikkje alt

ER MINIMUM GODT NOK?: Innsendaren meiner at kvaliteten på tilbodet til dei minste lir under den bemanninga Samnanger kommune har i barnehagane i dag.
Debatt:

– Kva slags tilbod vil me gje dei minste?

«For å ta på en ledertrøye for grønn omstilling kreves det politisk vilje», skriv Camilla Stavnes Hisdal i dette innlegget.
Debatt:

Kan Samnanger bli ledende i grønn omstilling? Klart vi kan!

MÅ VERTA BETRE: Samnanger Høgre vil jobba for at SFO har meir ope i feriar, utan tillegg i foreldrebetalinga, skriv innsendaren.
Debatt:

SFO har for dårleg tilbod

Å gjera noko med lysureininga er lågthengande frukt, berre ein har ein god plan, påpeikar innsendaren.
Debatt:

På tide å ta grep mot lysureininga

BØR ERSTATTAST: Innsendaren meiner at ungdomsskulen på Tysse er moden for utskifting.
Debatt:

Bygg ny skule før hall

VENDER TOMMELEN NED: Medlemmene i formannskapet meiner at det nyskapande aktivitetsanlegget på Bjørkheim vert for stort og for dyrt. No føreslår dei å ta prosjektet ut av økonomiplanen.
Debatt:

Fleirbrukshall eller?

Abonnement
KVA MED DEI SOM KJEM ETTER OSS? «Skogar brenn ned, jord tørkar ut, elvar fløymer over og artar døyr ut», påpeikar innsendaren. Likevel bryr ikkje folk seg.
Debatt:

-Eg føder ikkje eit einaste barnebarn inn i denne verda før de byrjar å bry dåke

STORBRANN: Store mannskapsstyrkar frå både Samnanger og nabokommunane var i sving for å sløkkja brannen i Rolvsvåg i juni. (
Debatt:

Me må prioritera ny brannstasjon

Abonnement
LOVPÅLAGD: Alle har rett til å ha ein fast lege å forhalda seg til, men i Samnanger er det for tida mange som ikkje har det, påpeikar innsendaren.
Debatt:

En ode til fastlegen

Abonnement
VENDER TOMMELEN NED: Medlemmene i formannskapet meiner at det nyskapande aktivitetsanlegget på Bjørkheim vert for stort og for dyrt. No føreslår dei å ta prosjektet ut av økonomiplanen.
Debatt:

Me må satsa på dei unge også

Abonnement
VENDER TOMMELEN NED: Medlemmene i formannskapet meiner at det nyskapande aktivitetsanlegget på Bjørkheim vert for stort og for dyrt. No føreslår dei å ta prosjektet ut av økonomiplanen.
Debatt:

– Dette var eit møte som skulle «selja» eit politisk standpunkt

Abonnement
GRØNT PÅ BYGDA: Me bør kunne forventa eit godt og tilpassa kollektivtilbod som gjer det mogleg å ta gode, grøne val også ein halvtime frå byen, meiner innsedaren.
Debatt:

Tid for å banka på døra til Skyss

Abonnement
FORBOD: Skal folk berre vatna blomane sine med ei lita vasskanne no? undrar innsendaren.
Debatt:

Vatningsforbodet

Abonnement
Debatt:

Rådmannen har brote teieplikta og informert feil

Abonnement
Debatt:

Er det behov for eit nytt oppvekst- og omsorgsutval?

Abonnement
Debatt:

Bygda er ikkje eit dyr

Abonnement
IKKJE SKRÅSIKRE: Senterpartiet sine representantar i Samnanger vil vita meir om bemanningsnivået innan einingane for oppvekst og omsorg før dei konkluderer.
Debatt:

Etter debatten – ope brev til politikarane våre

Abonnement
EIGNA PLASS: Innsendaren foreslår å etablera marknadsplass for sal av lokale varer og tenester på området mellom Kamille Fritid og Bjørkheim kro og motell - og å eventuelt fjerna kommunen sin «Energipaviljong» som vart plassert her vinteren 2018.
Debatt:

Lokalmarknad på Bjørkheim

Abonnement