FRÅ BØRDALEN TIL NORDSJØEN: Før påske fekk Aker BP konsesjon til å henta straum i Samnanger transformatorstasjon for å elektrifisera det nye olje- og gassfeltet Yggdrasil. Mot sterke protestar frå Samnanger kommune skal linja leggjast over Totlandsfjellet (i bakgrunnen).
FRÅ BØRDALEN TIL NORDSJØEN: Før påske fekk Aker BP konsesjon til å henta straum i Samnanger transformatorstasjon for å elektrifisera det nye olje- og gassfeltet Yggdrasil. Mot sterke protestar frå Samnanger kommune skal linja leggjast over Totlandsfjellet (i bakgrunnen). FOTO: Hallvard Tysse

Tapte kampen om Totlandsfjellet

– Det er heilt forferdeleg at me som vertskommune vert overkøyrde av store samfunnsaktørar som vil ta seg til rette. Eg er svært skuffa over både Aker BP og Statnett, seier ordførar Knut Harald Frøland.

Like før påske kom avgjerda frå Olje- og energidepartementet (OED): Aker BP får konsesjon til å henta landstraum frå Samnanger til det nye olje- og gassfeltet Yggdrasil i Nordsjøen.
Departementet godkjenner også at linja ut frå Børdalen skal leggjast over Totlandsfjellet, i staden for å følgja traséen som allereie er i bruk.

Ordføraren er ein av grunneigarane i området, men understrekar at det ikkje er difor han reagerer.

– Det burde ikkje vore lov å øydeleggja meir natur enn nødvendig. Kommunen har protestert på det sterkaste mot at det skal koma kraftmaster langs fjellryggen. Me hadde også møte med departementet ei veke før avgjerda vart teken, og fekk inntrykk av at våre synspunkt kunne vinna fram. Så skjer dette. Eg er rasande, seier Knut Harald Frøland.

SKUFFA: Ordførar Knut Harald Frøland reagerer sterkt på at det skal koma kraftlinje på endå eit fjell i Samnanger. FOTO: Arkiv

Heller jordkabel
Då saka var oppe i formannskapet i november, kravde lokalpolitikarane at linja måtte følgja luftstrekket som i dag går mellom Børdalen og Gaupholmsmarka, slik kommunen og utbyggjaren var samde om. Det einaste akseptable alternativet ville vera å leggja jordkabel, meinte dei folkevalde.

Har gjeve grønt lys
Kravet frå Samnanger kom etter at Statnett tilrådde å leggja første delen av linja over Totlandsfjellet. Nettgiganten sitt argument var at dét ville koma i minst konflikt med framtidig utviding av Samnanger transformatorstasjon. Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) støtta innvendinga – og tilrådde traséen då dei sende konsesjonssøknaden over til departementet for endeleg avgjerd. Og no har altså OED gjeve løyve til å leggja linja langs fjellryggen.

Stor makt
– Både Aker BP og Statnett burde fortalt oss på eit tidleg tidspunkt at strekninga over fjellet ville vera den mest aktuelle. Det gjorde dei ikkje. I staden var traséen langs linja til Fana i fokus gjennom heile planleggingsfasen. At desse store aktørane har sete heilt stille i båten og venta til saka er i innspurten før dette kjem opp, er uhøyrt, meiner ordføraren og legg til:

– Statnett har vanvittig stor makt. Den bør dei bruka gjennom dialog og samarbeid framfor å overkøyra vertskommunane dei operer i.

– Kunne Samnanger kommune ha stoppa prosjektet?

– Nei, elektrifisering av sokkelen ligg på eit nasjonalt nivå. Men me har kunna påverka gjennom dialog og høyringsinnspel. Og samarbeidet med Aker BP har eg oppfatta som godt, men eg er svært skuffa over at dei no skal byggja i eit område kommunen har sagt nei til. Det får meg til å stussa over heile prosessen, seier ordførar Knut Harald Frøland.

Samnanger kommune var ikkje åleine om å protestera mot å leggja kraftlinja over Totlandsfjellet. Det gjorde også Hordaland jeger- og fiskerforbund og Bergen og Hordaland Turlag. Sistnemnde har vist til at dette er eit naturområde med urørt preg, som har store landskaps- og opplevingsverdiar.

-Me har berre uttalt oss i ei høyringssak

I dette prosjektet er det Aker BP som har søkt konsesjon. Statnett har ikkje valt kva traséar det skulle søkjast om. Me har berre gjeve høyringsuttale til NVE med vurderingar av dette prosjektet opp mot andre tiltak som er planlagde i området, kommenterer senior prosjektleiar i Statnett, Kenneth Teigenes.

– NVE har også lagt vekt på andre forhold enn Statnett sine vurderingar knytte til traséen over Totlandsfjellet, og departementet har no fatta vedtak basert på NVE si vurdering av kva som totalt sett er den beste løysinga, påpeikar han.

Teigenes understrekar at Statnett legg vekt på å ha tett dialog med Samnanger kommune og andre berørte partar framover i samband med prosjekt som dei sjølve skal søkja konsesjon for.

Pressekontakt Ole-Johan Faret i Aker BP viser til at selskapet opprinneleg søkte om konsesjon for eit anna alternativ enn det som går over Totlandsfjellet.

– Dette alternativet gjekk ut sør i transformatorstasjonen parallelt med linja til Fana, men Statnett argumenterte mot denne løysinga, påpeikar han.

– Aker BP vil no forhalda seg til konsesjonen frå Olje- og energidepartementet, som er i tråd med innstillinga frå NVE, seier Ole-Johan Faret.