Samningane sin tippeinnsats gav 300.000 til lokale lag